Binnenkort op Funda

Fout in de vragenlijst. Verkoper niet aansprakelijk voor loden leiding.

Koper heeft een oud herenhuis gekocht voor de prijs van € 317.500,00. Verkoper heeft in de vragenlijst verklaard dat er zich geen loden leidingen bevinden in de woning. Na het transport ontstaat er een lekkage onder de vloer door een gescheurde loden leiding. Koper stelt verkoper aansprakelijk voor de herstelkosten. Moet koper betalen?

 

Partijen hebben gebruikt gemaakt van NVM-koopovereenkomst (oud model) waarin verkoper in artikel 5.3 (in model 2018 artikel 6.3) het normaal gebruik als woonhuis heeft gegarandeerd. Verkoper heeft op de vragenlijst de vraag ‘Bevinden zich in uw pand nog loden leidingen?’ met ‘Nee ’beantwoord.

 

Na de levering van de woning constateert koper een lekkende loden leiding onder de vloer. Deze loden leiding was niet vakkundig afgesloten. Volgens koper is er sprake van een verborgen gebrek. De lekkage van de loden leiding heeft de woonfunctie aangetast doordat de vloer instabiel is geworden. Daarnaast heeft verkoper niet de waarheid gesproken omdat verkoper in de vragenlijst heeft verklaard dat er geen loden leidingen meer aanwezig zijn in de woning. Koper stelt verkoper aansprakelijk en stapt naar de rechter.

 

 

Oordeel rechtbank ‘normaal gebruik’
De rechtbank overweegt dat partijen, blijkens artikel 5.1 van de koopovereenkomst, het risico van alle gebreken, dus zowel zichtbare als onzichtbare (verborgen) gebreken, uitdrukkelijk bij koper hebben gelegd. Artikel 5.3 van de koopovereenkomst vormt evenwel een belangrijke uitzondering doordat verkoper het normaal gebruik als woonhuis garandeert. De vraag in casu is dan ook of het door koper gestelde gebrek aanwezig was op het moment van de eigendomsoverdracht en voorts, indien deze vraag bevestigend beantwoord wordt, of dit gebrek het normaal gebruik belemmert.

 

Koper heeft gesteld, en verkoper heeft dit niet weerlegd, dat kort na de overdracht de lekkage is ontdekt als gevolg van een ondeugdelijke afsluiting van een loden leiding. De rechtbank gaat er vanuit dat ten tijde van de levering de lekkage aanwezig was. Volgens de rechtbank heeft koper onvoldoende bewijs aangeleverd dat de lekkage dermate ernstig en omvangrijk was, dat daardoor een normaal gebruik van de woning niet meer mogelijk was.

 

Uit de in het geding gebrachte foto’s is dit niet af te leiden, noch is daaruit af te leiden dat door de lekkage de vloer dermate was aangetast dat een normaal gebruik van de woning niet meer mogelijk was. Weliswaar heeft koper een verklaring van Veenstra Parket Service ingebracht, maar uit deze verklaring is het niet af te leiden wat de omvang van de schade aan de vloer is als gevolg van de lekkage en meer in het bijzonder is uit de verklaring niet af te leiden dat de verzakking van de vloer het gevolg is van het gebrek.

 

Koper heeft daarmee onvoldoende bewijs aangeleverd dat de geconstateerde gebreken het normaal gebruik van de woning belemmeren. De vordering van koper wordt afgewezen.

 

Vragenlijst geeft geen garanties
Dat verkoper in de vragenlijst bij de koopovereenkomst de schijn heeft gewekt dat er geen loden leidingen aanwezig waren, maakt dit niet anders. De bij de NVM koopakte overgelegde vragenlijst beoogt niet meer en niet minder dan vorm, inhoud en structuur te geven aan de mededelingsplicht van de verkoper. De vragenlijst beoogt geen garanties te geven, maar heeft een informatieve strekking en is van algemene aard. Feiten of omstandigheden die zouden moeten leiden tot een ander oordeel zijn gesteld noch gebleken.

 

Commentaar
Uit deze uitspraak blijkt wederom dat als koper van mening is dat de geconstateerde gebreken het normale gebruik belemmeren hij dit ook dient te bewijzen. Een bouwkundige had bijvoorbeeld kunnen verklaren dat de lekkage de vloer heeft aangetast en dat de vloer is verzakt door de lekkage.

 

Een bouwkundige had ook de omvang van de schade aan de vloer in euro’s moeten uitdrukken. Was koper daarin geslaagd dan was deze zaak wellicht anders afgelopen. Dit neemt niet weg dat deze uitspraak wederom bevestigt dat de verklaringen uit de vragenlijst geen garanties aan koper geven, maar een informatieve strekking hebben en van algemene aard zijn. Verkoper geeft met de vragenlijst vorm, inhoud en structuur aan de mededelingsplicht.

De laatste updates

LAATSTE REFERENTIE

“Zeer prettige samenwerking gehad met Open makelaars. Vriendelijk en behulpzaam personeel met verstand van zaken. Aanbevolen.“

Geplaatst door Verkoper van Looierstraat

Bekijk meer
LAATSTE AANBOD

Vind uw nieuwe (t)huis

Bekijk aanbod